Души хармонизатори

Тази специалност представлява широка класификация с множество подгрупи. Все пак, когато общувам с душев­ното съзнание на толкова хора, виждам взаимна връзка и зависимост между всички духовни специалности. Ду­шите, спадащи към общата категория хармонизатори, често се прераждат в общителни хора, работещи в раз­лични сфери. Казват, че като безплътни същества се грижат за възстановяването на нарушената енергия около Земята. Прераждащите се хармонизатори могат да бъдат държавници, пророци, ясновидци, дипломати, ар­тисти, музиканти или писатели. Обикновено баланси­рат енергията на планетарните събития, свързани с човешките взаимоотношения. Или са обществени фигури, или действат зад кулисите на световните събития. Те­зи души не са лечители в традиционната форма на ра­бота с отделни индивиди. В по-голяма степен задачата им е свързана с опити за разсейване на общата отрица­телна енергия.

В първата си книга писах за мъдреците, които са доста напреднали души, все още прераждащи се на Земята, макар и да не е необходимо за собственото им раз­витие. Доколкото разбирам, те са умели оратори, спо­собни да изграждат словесни изрази с вибрационни тонове, които силно въздействат върху хората. Тези мъдри същества идват тук, защото мисията им е да помагат на човечеството по пряк физически начин. Скромни са и понякога не желаят да привличат общественото внима­ние. Не мисля, че са много на брой. Изглежда, тези високоразвити стари души сред нас са активни наблюдатели на събитията. Долавят тенденциите в човешкото общество, които според тях изискват специално вни­мание. Затова ги поставям в категорията хармониза­тори.

Клиентите ми твърдят, че мъдреците са свързани по някакъв начин с друга група хармонизатори в духовния свят, наречени наблюдателите. Тези същества не се прераждат, но получават сведения от много източници за условията на Земята, както и в други светове. Имам малко ценна информация за тях, получена от няколко кли­енти, които се обучават за тази специалност. Предпола­гам, че наблюдателят предоставя сведения на други хармонизатори, които се грижат за овладяването на въздействията на обществените и физическите сили, създава­щи хаос на Земята. Следващият случай е на душа от пето ниво на име Лариан, обучаваща се за хармонизатор.

• случай петдесет и седми •

Д-р Н. Лариан, можеш ли да обясниш какво представлява обучението ти за хармонизатор и какво правят души­те с твоята специалност?

К. Съвсем в началото съм, но ще опитам. Уча се да хармонизирам нарушената енергия на Земята, за да помагам на хората.

Д-р Н. Искаш да кажеш да въздействаш върху геофизическите стихии, като урагани, пожари, земетресения и така нататък?

К. Имам приятели, които се занимават с това, но моята област на обучение е друга.

Д-р Н. Добре, преди да преминем към твоите задължения, на какво се учат приятелите ти?

К. Тези планетарни възстановители намаляват разру­шителното влияние на природните физически сили, които пораждат натрупване на отрицателна енергия.

Д-р Н. Защо вместо това силите, съществуващи в духов­ния свят, просто не предотвратяват природните бед­ствия, за да спестят на хората толкова страдания?

К. (поклаща глава.) Тогава не би имало природни катаклизми, които съществуват като част от условията за живот на Земята. Планетарният хармонизатор не бива да възпира тези стихии, дори ако има тази спо­собност… Всъщност мисля, че никой от тях не я притежава.

Д-р Н. Тогава каква е функцията им?

К. Да разпръскват частици хармонична енергия сред от­рицателната, за да неутрализират големите й кон­центрации. Работят с полярност и магнитни сили, за да подпомагат възстановяването на хората. (усмих­ва се.) Наричаме ги „прахосмукачките”.

Д-р Н. Добре, Лариан, къде се вмества твоята работа в тази схема?

К. Надявам се да дам принос в овладяването на катаст­рофални събития, пряко причинени от хората.

Д-р Н. Колко други души се обучават заедно с теб?

К. Четири.

Д-р Н. Да спрете войните ли е целта ви?

К.раздразнение.) Мисля, че не ме разбирате. Не се обучаваме да въздействаме върху съзнанието на хора­та, които причиняват страдания на другите.

Д-р Н. Защо? Нима като душа хармонизатор не би искал да попречиш по някакъв начин на психопат като Хитлер да причинява разруха?

К. Съзнанието на психопата е заключено зад здравия ра­зум. Уча се да поддържам положителна енергия около по-спокойни хора, които могат да променят светов­ните събития.

Д-р Н. Това не противоречи ли на свободната воля, причинно-следствените връзки и целия закон за естестве­ните кармични влияния?

К. (пауза.) Вече са създадени условия за проявленията на причините и следствията. Искаме да подпомогнем по-рационалното мислене, като изпращаме вълни на положителна енергия на подходящи хора. Не повлияваме на развръзките. Просто създаваме спокойна атмосфе­ра за диалог.

Д-р Н. Знаеш ли, Лариан, струва ми се, че стоите на границата между намесата и ненамесата.

К. Явно отново не схващате. Може би, ако ви обясня по-подробно с какво се занимавам в момента, ще видите разликата. Уча се да нагласям енергийния си лъч така, че да разсейвам и преподреждам силите на отрицател­ната човешка енергия, която се натрупва всеки ден на Земята. Сякаш отварям бент, за да потече вода и долината да стане плодородна.

Д-р Н. Все още не съм сигурен дали разбирам правилно, но продължи, ако обичаш.

К. (търпеливо.) Упражнявам се с малката си група под огромен купол. С нас е Арлет, инструкторката ни, отличен специалист. Моментално забелязва грешките ни. Тук овладяваме изкуството да възстановяваме нарушената вибрационна хармония. Надяваме се накрая да се научим да разсейваме значителни количества отрицателна енергия на Земята.

Д-р Н. Какво става в голямото помещение?

К. Куполът представлява геометрична основа за опреде­лени вариации и интервали, които симулират вълни на човешка мисъл от големи групи. Създават се специал­но за нас и трябва да ги изгладим.

Д-р Н. Хм… Като излъчвате хармонични мисли?

К. Да, мисли и послания. Изучаваме и гласови тонове и анализираме значението им – всичко, което влияе вър­ху негативното мислене. Искаме да помогнем на хора­та сами да си помогнат. Това не е пряка намеса.

Д-р Н. Добре, Лариан, но когато станеш специалист хармонизатор, каква сила ще притежаваш?

К. Да изпращам възстановителна енергия, разсейваща всеобщото отчаяние. Мелодията на хармонизиращия шепот отваря на Земята коридори за навлизане на нещо по-добро. Ние сме посланици на надеждата.

След като изслушах обясненията на множество души хармонизатори, се убедих, че духовните специалисти, съз­дали лабораторията на хаос, наречена Земя, не са си тръгнали, след като са задействали силите в нея. Има по-висши същества, които са загрижени за оцеляването ни и бдят над нас. В интерес на истината, през голяма част от живота си не вярвах в това. Всички хармониза­тори, с които съм разговарял, споделят една идея. Искат да дадат на хората средство сами да си помогнат, когато е възможно, но не въздействат върху съвестта на човешките същества и не пречат на свободната ни воля. Всички сме създадени и изпратени на Земята, за да се справяме с проблеми в образа на интелигентни физически същества, живеещи в трудна среда, която носи страдания, но и много красота и надежда. Трябва да знаем, че в ежедневната ни действителност съществу­ва баланс. Една стара китайска поговорка гласи: „Вина­ги умуваме върху страданията си, а приемаме щастие­то, без да се замислим.”

By admin