брайън уайс 15

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА

Кетрин ми се обади да си определи час при мене два месеца след последния сеанс. Каза, че има да ми казва не­що много интересно. Когато влязохме в кабинета, при­съствието на новата Кетрин, щастлива, усмихната и лъче­зарна в своя нов вътрешен мир, което я правеше да цъфти, ме накара да си спомня онази, предишната Кетрин. Още веднъж си помислих колко невероятно бързо бе достиг­нала това подобрение.

Кетрин бе посетила Айрис Залцман, известна астроложка, която се беше специализирала в разкриване на ми­нали съществувания. Бях малко изненадан, но разбирах любопитството на Кетрин и желанието й да потърси до­пълнително потвърждение на това, което бе преживяла. Радвах се, че бе имала куража да го направи.

Кетрин била чула за Айрис от една приятелка. Реши­ла да й позвъни и си назначила ден за посещение. Няма­ла намерение да разказва нищо за случилото се в кабине­та ми.

Айрис я попитала само за датата, времето и мястото на раждането й. След това й обяснила, че от тези изход­ни данни ще състави астрологичен кръг. Оттук нататък, чрез съчетанието на знанията си и интуитивните си даде­ности, Айрис ще разкрие подробности от миналите прераждания на Кетрин.

Кетрин ми разказва, че за пръв път се натъквала на чо­век, който притежава особени психически качества и не знаела какво да очаква. За нейно изумление Айрис пот­върдила повече от нещата, които Кетрин бе разкрила под хипноза.

Като говорела и правела бележки върху набързо нах­върлен астрологичен чертеж, Айрис постепенно изпадна­ла в особено състояние. Минути след това посегнала към гърлото си и съобщила, че Кетрин е била удушена и зак­лана в предишен живот. Гърлото й било прерязано по време на война и Айрис виждала средновековно село в пла­мъци и разрушения. Казала, че когато се случило това, Кетрин е била млад мъж. Очите на Айрис изглеждали стъклени, когато след малко започнала да описва Кетрин като млад моряк в униформа с къси черни панталони и обувки със странни закопчалки. Изведнъж Айрис грабна­ла лявата й ръка и изкрещяла от болка, като твърдяла че нещо остро се забило в ръката й. Уверила я, че раната е оставила постоянен белег. После продължила с описани­ето на моряшкия живот. Айрис разказвала фрагменти и от други съществувания. Имало кратък живот в Париж, където Кетрин била отново момче, и умряла в бедност. Друг път била индианка в Америка на югозападния бряг на Флорида. По време на това съществувание тя била лечителка и вървяла боса. Била тъмнокожа и имала стран­ни очи. Налагала раните с мехлеми и давала билкови от-.- вари и имала силни психически способности. Обичала да носи сини каменни бижута, много лапис, прорязан от чер­вени жилки.

В друг живот Кетрин била испанка и живяла като прос­титутка. Името й започвало с буквата Л. Живеела с по-възрастен мъж.

Имала съществувание като незаконна дъщеря на богат баща с много титли. Айрис видяла фамилния герб върху сервизи в голям дом. Тя описала Кетрин като светла блон­динка с дълги чувствителни пръсти. Свирела на арфа. Же­нитбата й била предварително уговорена. Кетрин обича­ла животни, специално конете и се отнасяла по-добре с животните, отколкото с хората.

В един кратък живот тя била малко момче от Маро­ко, умряло от болест твърде рано. Веднъж живяла на Ха­ити, говорела езика им и била въвлечена в магически ритуали.

В много древно съществувание тя била египтянка и се занимавала с погребалните ритуали на тази култура. Би­ла жена със сплетена коса. Имала няколко пребивавания във Франция и Италия. В едно от тях живяла във Флорен­ция и била замесена в религиозни работи. По-късно жи­вяла в манастир в Швейцария. Била жена и имала двама сина. Имала слабост към златото и златната пластика и носела златен кръст. Във Франция била в затвор на сту­дено и тъмно място.

В друг живот видяла Кетрин като мъж в червена уни­форма, който се занимавал с коне и войници. Униформа­та била в червено със златно, вероятно руска. А в друг жи­вот тя била нубийски роб в древен Египет. В един момент била отвлечена и затворена в подземие. Освен това, Кет­рин била още и мъж в Япония, който се занимавал с кни­ги и преподавал – бил много учен. Работел в училище и умрял в дълбока старост.

И накрая, имала и по-скорошно съществувание като немски войник, убит в бой.

Бях очарован от поразяващата точност и подробност на събитията от минали съществувания, описани от Ай­рис. Съвпаденията със спомените на Кетрин от хипнотич­ните й регресии беше изумително. Съответствия имаше и със сегашния живот на Кетрин. Например Кетрин обича­ше бижута със сини камъни, специално лазурит. Когато била при Айрис, тя не ги носела. Винаги бе обичала жи­вотни, специално коне и котки, беше се чувствувала по-си­гурна с тях, отколкото с хората. И ако би могла да избе­ре едно място в света, което да посети — това би било Франция.

В никакъв случай не мога да нарека това научен ек­сперимент. Но се бе случило и мисля, че е важно да го из­ложа тук. Не знам какво е ставало онзи ден при Айрис. Възможно е тя да е използвала несъзнателно телепатия и да е “прочела” мислите на Кетрин, след като миналите съ­ществувания бяха вече в нейното подсъзнание. Може би пък Айрис наистина умееше да прониква в информация­та за минали съществувания благодарение на психически­те си възможности. По какъвто и начин да бе постигнато, двете притежаваха една и съща информация, получена с различни средства. Това, до което Кетрин бе достигнала чрез хипнотична регресия, Айрис бе получила по психи­чески канали.

Много малко хора могат да правят това, което прави Айрис. Някои, които считат себе си за надарени с особе­ни психически способности, просто експлоатират човеш­ките страхове, както и любопитството към непознатото. Измамници и мошеници извират днес отвсякъде. Попу­лярността на книги като тази на Шърли Маклейн – “С един крак отвъд” предизвика истинско нашествие от нови “ме­диуми”. Такива като тях обикалят навсякъде, рекламират себе си, “изпадат в транс”, изричайки пред омагьосаната и благоговееща публика баналности от рода на: “Ако не сте в хармония с природата, природата няма да е в хар­мония с вас”. Тези слова обикновено се изричат с разли­чен от този на “медиума” тембър, често подправен с ня­какъв чуждестранен акцент. Посланията са неясни и приложими за широк кръг хора. Често в посланията се използват термини за спиритични явления, доста трудни за оценяване.

Важно е да се изкоренят бурените на лъжата от поле­то на истината, което трябва да остане неосквернено. Та­зи важна работа трябва да бъде извършена от сериозни учени – специалисти по поведението. Психиатрите трябва да поставят диагностични оценки, за да могат да направ­ляват умствените заболявания и да различават измамничеството и социопатичните тенденции. Статистиците, психолозите и лекарите са също необходими при формирането на тези оценки и за наблюдението след то­ва. Важните крачки, които ще се направят в тази насока, ще използват научна методология. За да се обясни един феномен в науката, на базата на многобройни наблюде­ния се създава една предварителна хипотеза. Оттук ната­тък хипотезата трябва да бъде проверявана в условията на контрол. Резултатите от тези проверки трябва да бъ­дат доказани отново и отново, преди да бъде създадена теория. Веднъж въоръжен с това, което се нарича здрава теория, ученият трябва да проверява пак и пак, трябва да я подлагат на изпитание и други изследователи, за да има сравнимост на резултатите.

Подробните, научно приемливи студии на д-р Джоузиф В. Райн от университета в Дюк, на д-р Иън Стивънсън от университета във Вирджиния, д-р Гъртруд Шмайдлер от колежа на Ню Йорк Сити и на много други сериозни изследователи доказват, че това може да бъде направено.