РАЗЛИКИ МЕЖДУ ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ ДУХОВЕ

РАЗЛИКИ МЕЖДУ ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ ДУХОВЕ

Ако точната идентификация на духовете в много случаи е второстепенен въпрос, не можем да определим така и разли¬чаването на добрите от лошите духове. Добър ли е духът, или лош? До каква степен на развитие е стигнал? Това е важният въпрос. За духовете можем да съдим, както и за хората, по техния език. Представете си, че човек получи писмо от двадесет различни автори. По стила им, по начина им на мислене, по множество знаци той ще може да разбере дали авторът е образован, или невежа, дали е възпитан, или не, дали е сериозен, или лекомислен, сантиментален или не и т.н. Същото е с духовете. Може да се каже, че ЕЗИКЪТ НА ДУХОВЕТЕ ВИНАГИ ОТГОВАРЯ НА СТЕПЕНТА ИМ НА РАЗВИТИЕ.
Не бива да се съди за моралното ниво на духа по неговата интелигентност. Един дух може да е добър, но да притежава ограничен кръг от знания, докато друг може да е много ерудиран, но в морално отношение да е на много по-ниско ниво.
Начините за разпознаване на духовете могат да бъдат обобщени така:
1. Доброто чувство е единственият критерий, по който можете да съдите за добродетелите на духа. Всяка формула за тази цел, дадена ви от самите духове, е абсурдна и не произхожда от висшите духове.
2. За духовете можете да съдите по техния език и по техните действия. Действията им отразяват чувствата, които ги вдъхновяват.
3.. Добрите духове могат да говорят й вършат само добро. От тях не може да произлезе нищо лошо.
4. Извисените духове винаги използват благороден, изис¬кан език, без примеса на тривиалност. Изразяват се просто й скромно, без самохвалство, без да парадират със знанията или превъзходството си. При обикновените и нисшите духове винаги се усещат отражения на човешките страсти. Всяка
проява на вулгарност, самодоволство, арогантност, самохвал-ство, язвителност подсказва малоценност или измама, ако духът се представя под уважавано или свято име.
5. Не трябва да съдите за духовете само по материалната форма и стила им, а да изследвате техните съкровени чувства, да анализирате думите им, да ги претегляте спокойно, обмис-лено, без предразсъдъци. Всяко отклонение от логиката, от разума и мъдростта трябва да събуди съмнение за произхода им, независимо от името, под което се представя духът.
6. Езикът на извисените духове винаги е идентичен, ако не по форма, то по дълбочина на мисълта. Мислите са същите, независимо от времето и мястото. Може да са повече или по-малко развити, в зависимост от обстоятелствата и от нуждите и качеството на връзката, но те никога не показват противоречие. Ако в два контакта, установени под едно и също име усетите противоречие, единият очевидно е лъжлив, В истинския не трябва да има нищо, което да противоречи на
; характера на духа. За пример могат да послужат два текста, подписани от св. Венсан дьо Пол, единият от които проповяд¬ва обединение и милосърдие, а другият т- почти обратното.
7. Добрите духрве говорят само това, ‘което знаят. Ако не знаят нещо, те или замълчават, или си признават. Лошите говорят за всичко, без да се притесняват дали това, което казват, е истина, или не.
8. Лъжливите духове можете да разпознаете по лекотата, с която ви предсказват бъдещето и ви разкриват неща, които не е съдено да знаете. Всяко събитие, предсказано с точна дата, може да е мистификация.
9. Извисените духове се изразяват просто, без излишно многословие. Стилът им е стегнат, ясен, разбираем ча всички. Те могат да кажат много с малко думи. Нисшите или лъжли¬вите крият зад надутите фрази празнотата на мислите си., Езикът им е претенциозен, абсурден или неясен поради желанието им да изглеждат задълбочени.
10. Добрите духове никога не командват, те не се налагат над никого. Те съветват и ако не се вслушат в съвета им, си отиват. Лошите са властни, обичат да издават заповеди и остават с вас, независимо дали ги изпълнявате. Претендират, че само Те знаят истината и не приемат чуждо мнение.
Изискват сляпа вяра, без мисъл, защото знаят, че разумът ще ги демаскира,
11. Добрите духове не ласкаят, те одобряват достойните ви постъпки, но са сдържани. Лошите изпадат в хвалебствия, стимулирайки гордостта и суетата, докато в същото време проповядват скромност и се стараят да преувеличат ЛИЧНА¬ТА СТОЙНОСТ на този, когото обработват.
12. Извисените са надраснали дребните неща. Само нис-шите духове обръщат внимание на незначителните детайли, несъвместими q истински възвишените идеи.
13. Някои духове се представят под странни и нелепи имена, желаейки да спечелят доверие. Абсурдно е да ги приемате насериозно.
14. По същите причини не трябва да приемате безрезервно тези, които се представят с изключително почтени имена. По този начин те ласкаят медиума и често успяват да го накарат да върши глупави неща или неща, за които после съжалява.
15. Добрите духове са много тактични при даването на съвети. Те никога не ги дават без СЕРИОЗНИ И ОЧЕВИДНО ПОЛЕЗНИ НАМЕРЕНИЯ. Следователно, трябва да сте по-дозрителни към немотивирани или противоречащи на здравия разум съвети.
16. Можете да познаете добрите духове в сдържаността им по всички компрометиращи теми. Те не обичат да разкриват ‘ злото, докато несериозните и зложелателните изпитват удо¬волствие от това. Докато добрите изглаждат обидите и про¬повядват снизхожденне, лошите ги преувеличават и предиз¬викват раздори.
17. Добрите духове говорят само добри неща. Всеки съвет, който не е ИЗЦЯЛО СЪОБРАЗЕН С ЧИСТОТО ЕВАНГЕЛ¬СКО МИЛОСЪРДИЕ, не може да е тяхно дело.
18. Лошите или просто несъвършените духове се издават с материални действия. Отношението им към медиума поня¬кога е насилствено, провокиращо внезапни движения, трес¬кави и конвулсивни поклащания, напълно противоречащи на спокойствието й благородството на добрите духове.
19. Добрите духове дават само разумни съвети. Всякакви препоръки, произхождащи от ВЯРНАТА ЛИНИЯ НА ДОБ¬РОТО ЧУВСТВО или от НЕПРОМЕНЯЕМИТЕ ЗАКОНИ НА
ПРИРОДАТА подсказват тесногръдието на духа и не заслу¬жават особено доверие.
20. Лошите духове често дават вероломни съвети, разпал¬вайки недоверие и враждебност към този, който не им е симпатичен, а това най-често е някой, който може да ги разобличи.
Слабохарактерните хора са любимата им играчка. Целта е да ги насочат към злото. Използвайки софизма, сарказма, обидите и дори материални знаци за окултната,си сила, те се стремят да ги отклонят от пътя на истината.
21. Духовете на хората, които на земята са били прекалено ангажирани, независимо дали морално или материално, ако не са успели да се откъснат от влиянието на материята, все още остават подчинени на земните предразсъдъци, пристрас¬тия и дори на земните си прищевки. Това леещо може да се разбере от езика им.
22. Познанията, които някои духове демонстрират, често с оттенък на превъзходство, не са знак за тяхната извисеност. Неизменната морална чистота е истинският критерий»
23. Простият разпит на духа не е достатъчен, за да разберете истината. Преди всичко трябва да знаете към кого се обръщате, защото нисшият дух, като невежа, може да говори лекомислено по най-сериозни теми.
Дори духът през земния си живот да е принадлежал на учен човек, това не значи, че той ще достигне, върховете на науката в невидимия свят. Само добродетелта ще го пречисти и ще го доближи до Бога, като по този начин ще разшири неговите знания.
24. Шегите на добрите духове никога не са тривиални.
25. При внимателното изучаване на характера на предста¬вилия се дух, особено от морална гледна точка, лесно можете да си изясните, неговата природа и степента на доверие, която може да му гласувате.
26. Преценявайки добрите духове по начина, по който „преценявате хората, нека всеки се вгледа и в себе си. За съжаление има много хора, които считат своето лично мнение за изключително мерило за добро и зло, за истина и лъжа. Всичко, противоречащо на собствената им Гледна точка, на идеите им, на системата им, в техните очи е лошо.

от книгата на Алън Кардек – КНИГА НА МЕДИУМИТЕ