цели книги за отвъдния свят

Това са няколко цели книги за живота след смъртта. Мога да ви помогнат да разберете, че популярното клише “никой не се е върнал, за да каже” е лъжа, следствие на невежество и незаинтересованост от темата.

КНИГИ ЗА ДУШАТА, ДУХОВНИЯТ СВЯТ, РЕГРЕСИЯ КЪМ МИНАЛИ ПРЕРАЖДАНИЯ И ЖИВОТА МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА, ПЪТУВАНЕ ИЗВЪН ТЯЛОТО, МЕДИУМИ, ОТВЪДНОТО,  ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

ЖИВОТ СЛЕД ЖИВОТА – Д-Р РЕЙМЪНД МУУДИ  (за четене тук в сайта) – първият, най-авторитетен и най-известен световен популяризатор на по темата за изживяванията на границата на смъртта в болнични условия. Задължителна книга.

ПЪТЯТ НА ДУШИТЕ – НА Д-Р МАЙКЪЛ НЮТЪН (изтегли в word) или (чети тук в сайта)

Това е най-интересната и подробна книга с описание какво представлява животът след смъртта. Д-р Нютън е хипнотерапевт, който описва общото между спомените на стотици свои клиенти, поставени в дълбока хипноза, за техният период между отделните им прераждания. Д-р Нютън е основал институт и обучил стотици хипнотерапевти, които прилагат неговата терапия по целия свят.

СЛЕДИТЕ НА ДУШИТЕ – Д-Р МАКЪЛ НЮТЪН – книга втора по темата

ЖИВОТ МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА – Д-Р МАЙКЪЛ НЮТЪН – това е ръководство за хипторапевти-регресионисти.

ЛЕЧИТЕЛИ ПРЕЗ ВРЕМЕТО – Д-Р Брайън Уайс – най-известният и сериозен изледовател на прераждането чрез хипнотерапия.

ВЕСТИТЕЛИ ОТ ОТВЪДНОТО – Д-р Брайън Уайс

Стъпки по пясъка на времето. Духовно израстване чрез познание за минали животи. Глен Уилистън, Джудит Джонстън – подобен хиптоерапевт на д-р Брайън Уайс, много интересна книга.

ПЪТУВАНЕ ИЗВЪН ТЯЛОТО – РОБЪРТ МОНРО – задължителен автор, най-известният, който е разказвал подробно своите извънтелесни изживявания и пътешествия в други светове.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЪН ТЯЛОТО Как да пътуваме извън тялото си УИЛЯМ БУЛМАН 

РАЗКАЗИ НА ХОРА ЗА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА ИМ БЛИЗКИ ДО СМЪРТТА

Преведени на български преживявания близки до смъртта (80 страници) от изчезналия вече сайт http://nde-bg.net Това е некомерсиален превод на много разкази от първо лице на хора, които един българин беше събрал от интернет и публикувал в своя сайт. Няма авторска редакция, няма коментар на преживяванията, нито обобщаване и тълкуването им, тъй че това е един от най-ценните ресурси по темата живот след смъртта на български език.

ОТВЪД ВРАТАТА НА СМЪРТТА – Д-Р МОРИЛ РОЛИНГС – критик на някои от възгледите на д-р Реймънд Мууди. Направил подобно изследване на изживяванията на хората.

РАЗГОВОРИ С НЕБЕСАТА – ДЖЕЙМС ВАН ПРААГ – Талантлив медиум, който описва своя живот и много доказателства, че наистина общува с покойните близки на хората. Гост на много телевизионни предавания и консултант на хотови телевизионни сериали. Вероятно един от най-добрите живи медиуми днес.

ДОКОСВАНЕ ДО НЕБЕСАТА – ДЖЕЙМС ВАН ПРААГ – прекрасна книга.

КОГАТО ДУХОВЕТЕ ГОВОРЯТ – МЕРИ АН УИНКОВСКИ

ОТВЪДНИЯТ СВЯТ – Линда Уилямсън – много човечен медиум, подробна книга, исторически и фактологичено добра по темата спиритизъм.

КАК ДА СЕ СВЪРЗВАМЕ С ОТВЪДНИЯ СВЯТ – Линда Уилямсън

ШИКО ШАВИЕР – четири книги – това е популярен бразилски медиум, книгите са преведени и предоставени безкористно от Павлина Николова

НЕЗАВЪРШЕНА СИМФОНИЯ – Розмари Браун – феноменален медиум без никакво музикално образование, пишещ от името на покойни композитори нови, сложни творби, досущ в техния стил

КНИГА НА ДУХОВЕТЕ – Алън Кардек – освновоположник на спиритизма.

КНИГА НА МЕДИУМИТЕ -Алън Кардек

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РАЯ – Д-Р ИБЪН АЛЕКЗАНДЪР

КАРТА НА РАЯ – Д-Р ИБЪН АЛЕКЗАНДЪР

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИТЕ ТЕЛА – Ани Безънт – сбито учение на теософите за отвъдното.

ВСЕОБЩАТА РЕЛИГИЯ – Ани Безънт – сбито учение на теософите за отвъдното.

ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА И СВЕТЪТ ОТВЪД – ДЖЕЙМИ РАНДЪЛС И ПИТЪР ХЪФ

ЖИВОТ ОТ ДРУГАТА СТРАНА – Силвия Браун – поулярен медиум днес.

Срещи с отвъдното – Лиана Антонова

Пътя на душите – книга първа на Майкъл Нютън

Една от най-популярните книги за живота след смъртта в България. Дала утеха е смисъл на хиляди хора.

ПЪТЯТ НА ДУШИТЕ – НА Д-Р МАЙКЪЛ НЮТЪН (изтегли в word) или (чети тук в сайта)

Д-р Брайън Уайс Вестители от отвъдното

ОТВЪДНОТО ОВЪДНИЯТ СВЯТ ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Вестители от отвъдното

Брайън Уейс

ПРЕДГОВОР

Знам, че всичко си има причина. Може би в самия мо­мент на събитието ние нямаме интуицията, нито предчув­ствието да разберем причината, ала с времето и с търпе­ние тя ще излезе наяве. Така беше и с Кетрин. Срещнах я за първи път през 1980 година, когато беше на двадесет и седем години. Беше дошла в кабинета ми, за да търси по­мощ срещу постоянната си тревожност, пристъпи на па­ника и обладаващите я фобии. Тези симптоми я измъчва­ха още от детството й, но малко преди да се обърне към мен, те се бяха влошили. С всеки изминат ден тя се бе чувствувала емоционално парализирана и все по-малко спо­собна да действа. Това ужасяваше и потискаше.

За разлика от хаоса, който по това време цареше в ней­ния живот, моят течеше гладко. Имах здрав брак, две мал­ки деца и процъфтяваща кариера.

ОТВЪДНОТО ОВЪДНИЯТ СВЯТ   ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Моят живот изглеждаше праволинеен още в самото начало. Израснах в дом, където цареше любов. Академич­ните ми успехи дойдоха лесно, а и още като второкурсник в колежа бях вече решил да стана психиатър. Получих Фи Бета Капа[1] в Колежа на Колумбийския университет в Ню Йорк през 1966 година. После постъпих в медицинския факултет на университета в Йейл и получих докторска тит­ла през 1970 година. Стажа си като млад лекар изкарах в Медицинския център Белвю на Нюйоркския университет, след което се върнах в Йейл, за да довърша специализа­цията си по психиатрия. Непосредствено след това полу­чих място в университета в Питсбърг. Две години по-късно бях поканен да оглавя факултета по психофармакология при университета в Майями. Там получих национално признание в областта на биологичната психиатрия и лекарствената злоупотреба. След четири го­дини бях вече асоцииран професор по психиатрия в меди­цинския факултет на университета и станах главен лекар на отделението по психиатрия в голямата университетска болница в Майями. По това време вече бях публикувал трийсет и седем научни доклада и статии в медицински издания.

ОТВЪДНОТО ОВЪДНИЯТ СВЯТ   ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Годините на системно учение бяха култивирали съзна­нието ми на лекар и учен в тесните рамки на консерватиз­ма на моята професия. Изпитвах недоверие към всичко, което не би могло да бъде доказано по традиционните на­учни методи. Бях в течение на някои изследвания в парап­сихологията, които се провеждаха в по-големите универ­ситети на страната, но те не бяха привлекли вниманието ми. Всичко това бе твърде далеч от мен.

ОТВЪДНОТО ОВЪДНИЯТ СВЯТ   ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Тогава срещнах Кетрин. В продължение на осемнай­сет месеца прилагах познатите методи на лечение, за да й помогна да преодолее проблемите си. Когато вече изглеж­даше, че нищо не помага, опитах с хипноза. В поредица от трансови състояния Кетрин извикваше спомени от пре­дишни съществувания и тези спомени, изглежда, бяха при­чинните фактори за нейните симптоми. Тя показа също и способности да бъде проводник на информация от висо­ко развити “Духовни същества” и чрез тях да разкрива много от тайните на живота и смъртта. Само за няколко месеца нейните симптоми изчезнаха и тя започна наново живота си, по-щастлива и в по-голяма хармония със себе си и света отпреди.

ОТВЪДНОТО ОВЪДНИЯТ СВЯТ   ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Нищо в моя произход и обкръжение не бе ме подгот­вило за това. Бях абсолютно удивен, когато се сблъсках с тези явления. Аз нямам научно обяснение на случилото се. Твърде голяма част от човешкото съзнание е извън на­шата способност за разбиране. Може би под хипноза Кет­рин бе в състояние да се фокусира в част от своето под­съзнание, където се съхраняват реални спомени от минал живот или пък бе попаднала в течението на това, което психоаналитикът Карл Юнг бе определил като колектив­но несъзнавано — енергетичния източник, който ни зао­бикаля и съдържа спомените на цялата човешка раса. Отговорите на тези въпроси започват да се търсят от учени­те. Обществото може само да спечели от изследването на мистерията на съзнанието, на душата, на живота след смъртта и на влиянието на опита от минали животи вър­ху сегашното ни поведение. Очевидно разклоненията са безкрайни особено в областта на медицината, психиатри­ята, теологията и философията. Щателното научно изс­ледване в тази област още едва прохожда. Направени са някои крачки за разбулване тайната на тази информация, но процесът е бавен и среща сериозна съпротива от стра­на на учените. През цялата си история човечеството се е съпротивлявало на промяната и на проникването на но­ви идеи. Историческата наука просто бъка от такива при­мери. Когато Галилей открива спътниците на Юпитер, ас­трономите от онова време отказват дори да погледнат към тях, защото съществуването на спътниците влиза в разрез с вече приетите от тях постулати. Това е и сега с онези пси­хиатри и терапевти, които отказват да изследват и да под­ложат на оценка събраните доказателства за живот след физическата смърт и за спомени от минали съществува­ния. Те здраво са си стиснали очите.

ОТВЪДНОТО ОВЪДНИЯТ СВЯТ   ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Тази книга е моят малък принос към увеличаващия се брой изследвания в полето на парапсихологията и по-спе­циално в онзи неин клон, който изследва опита на човека от предродилния период и след неговата смърт. Всяка ду­ма, която ще прочетете, е истина. Нищо не съм добавил. Съкратил съм само онези части, които се повтарят. Мал­ко съм променил самоличността на Кетрин, за да не на­руша принципите на доверителността. Четири години ми бяха необходими, за да опиша случилото се, четири годи­ни събирах кураж да поема професионалния риск да раз­крия тази толкова необичайна информация. Една нощ, до­като вземах душ, внезапно се почувствувах непреодолимо заставен да изложа преживяното върху белия лист. Имах силното убеждение, че точно сега е моментът, че не мога повече да държа в себе си полученото знание. Уроците, които ми бяха предадени.имаха предназначението да бъ­дат споделени с другите, а не да се пазят. Това познание бе дошло чрез Кетрин, и сега трябваше да се предаде чрез

мен. Знаех, че каквито и последствия да имаше, нищо не ще. бъде по-унищожително от това, да не споделя получе­ното послание за безсмъртието и за истинския смисъл на живота. Изскочих стремително изпод душа и седнах на бюрото пред купчината аудиокасети със записите, напра­вени по време на сеансите с Кетрин. В ранните утринни часове мислех за моя стар унгарски дядо, който почина, когато бях още юноша. Всеки път, когато му признавах, че се страхувам да поема риск, той ме окуражаваше с лю­бов, като повтаряше своя любим английски девиз: “Хва­ни дявола за рогата!”


[1] Фи Бета Капа – най-старото и най-престижното дружество на сту­денти с отличен успех.