Преминаване към средните нива

Когато работя с клиенти в преход към група от трето ниво, отначало забелязвам смущение, когато проследя­вам завръщането им при основните общностни групи. В състояние на хипноза не всеки е способен, когато види някоя сцена в съзнанието си, веднага да открие мястото на този кадър в целия Филм на духовния си живот. Зада­чата на хипнотизатора е бавно да напътства говорещия, така че събитията да се развият естествено. Един кли­ент, който все още не се бе отделил от групата си, но бе започнал процес на самостоятелно развитие, сподели: „чувствам се като откъснат от семейството си. Нами­рам се сред нови души, с които досега не съм работил.” Целостта на първоначалната общностна група на ду­шата остава незасегната във вечността. Когато някой преминава в по-високо ниво, никога не загубва връзка със старите си приятели. Основните общностни групи за­почват съществуването си заедно и остават тясно свързани в стотици прераждания. Попадал съм на души, ко­ито са прекарали с групите си петдесет хиляди години, преди да бъдат готови да преминат към средните нива, докато много по-малък процент са стигнали до този етап на развитие за пет хилядолетия. Установих, че щом преминат в трето ниво, душите много по-бързо се издигат до следващите. Всяка душа се развива с различ­на бързина и проявява различни дарби. Забелязвам, че когато душите започнат да прекарват по-малко време в развлечения и общуване, работят по-усърдно и са по-съсредоточени върху усъвършенстването на умения, с които ще допринесат за силите на космическо съзнание.

При преминаването към трето ниво настъпват про­мени в поведението на душите. Започват да развиват възгледите си далеч от основните си групи. Напредва­щите души не загърбват всичко, което са научили по-рано, но вече са по-съсредоточени върху обучението си и изцяло отдадени на тази цел. Привлечени са от новите възможности и искат все повече да усъвършенстват дарбите си. Когато наближат четвъртото ниво на раз­витие, преходът е напълно осъществен.

В преходния период наскоро стигналите до трето ни­во души скоро осъзнават, че вече не са ограничени в една класна стая. Старите им приятели знаят какво става с тях, но разбират, че не бива да задават твърде много въпроси. Ще се върна на преживяванията на Лавани от случай 32. Преходът е бавен и духовното обучение протича с безкрайно внимание и грижи. Задачите на новите специални групи се формират съвместно с други души със същите интереси въз основа на множество критерии. Три­те главни елемента, за които зная, при избора на специ­алност са талант, минали постижения и лично желание. Предполагам, че друг важен елемент са нуждите на ду­ховния свят, но не получавам информация за това.

Навярно може да се каже, че когато душата се издиг­не до средните нива на обучение, става член на гилдия. Но не правя пълна аналогия с историческите занаятчийски гилдии от средновековието, наречени еснафски школи. Това са били затворени, почти тайни организации, достъпни само за членовете си. Въпреки че избраните за определена специализация пазят известни професионал­ни тайни, не може да става дума за елитарност. Амби­циозните души, които желаят да се присъединят към тях, винаги са добре дошли.

Отначало тези общества на души с определена спе­циалност са доста свободни. Наричам ги независими гру­пи за обучение. Процесът започва бавно, периодично, с различни специалисти преподаватели. Това позволява да има период за оценка на душите от техните учители. Онези, които просто опипват почвата, могат да напус­нат специалните групи и в тях да се включат други обещаващи кандидати. Тази практика е коренно различ­на от сформирането на основни духовни общности за дълъг срок. Обучението става по-интензивно, когато но­вите групи покажат, че се справят с възложените зада­чи. В ранните етапи, докато душите все още постепен­но се отделят от първоначалните си общности, запаз­ват връзката с редовните си водачи и посещават зани­мания на основните групи. При независимото обучение се набляга на самоинициативата на душите при работа­та им, което е по-ясно изразено, когато достигнат до четвърто и пето ниво на специализация.

В предишните глави бяха изброени доста духовни спе­циалности, описателно представени като създатели на сънища, лечители на заблудени души, пазители на неутралност, възстановители, майки от инкубатора, души архивисти, гледачи на животни, музикални диригенти и инструктори. Изглежда, има застъпване между някои специалности. Например инструкторите, които обуча­ват бъдещи пътешественици, могат същевременно да бъдат и души изследователи, търсещи нови подходящи пространства за отдих и развлечения и за по-сериозни планетарни аспекти на енергийно обучение. В тази глава ще цитирам още примери за духовна специализация. На­вярно читателите ще открият коя област би съответ­ствала на интересите им.

Изглежда, няма определен път, който накрая да отвежда душите до място в съвет. Навярно старейшините идват от различни области на специализация. Стру­ва ми се, че според повечето хора, за да се стигне до такова място, желаещият трябва първо да стане во­дач. Естествено много от клиентите ми са привлечени от тази професия. Все пак мисля, че това донякъде се дължи на факта, че всеки има учител, а много по-рядко получава възможността да общува с напреднали души с други специалности. Мога само да гадая какви други об­ласти на специализация съществуват, които никой кли­ент не би могъл да опише.

Когато говоря на лекции за специализацията, много слушатели забелязват, че като че ли всички души се готвят да станат водачи. В ранните фази от изследва­нията си и аз мислех така. По-нататък разбрах, че и макар това да е водещата специалност в духовния свят, не всички могат да станат добри учители. Понеже обу­чението е изключително важно, ще започна с една кате­гория в тази област, на която все още не съм отделил достатъчно внимание.

By admin