и каталог на групи за развитие, тренировка, духовни лекции, семинари, курсове, културни прояви

Докзателства, че има духовен свят

ЖИВОТ СЛЕД ЖИВОТА
Реймънд Мууди

 

ВЪВЕДЕНИЕ


Тази книга, написана от човешко същество, естествено отразява компетентността, възгледите и предразсъдъците на своя автор. Ето защо, макар че се постарах да бъда възможно най-обективен и честен, някои факти за самия мен могат да ви бъдат полезни, за да оцените невероятните твърдения, които следват.
Първо, аз самият никога не съм бил близко до смърт­та, ето защо това не са сведения от първа ръка за преживявания, които самият аз съм имал. Същевременно не мога да претендирам за пълна обективност на тази основа, тъй като съм емоционално обвързан с проекта. Изслушвайки разказите на толкова много хора за неве­роятните преживявания, обект на книгата ми, се чув­ствам така, сякаш лично съм преживял всичко това. Мо­га само да се надявам, че тази позиция не представлява компромис с рационалността и балансираността на моя подход.
Второ, аз пиша като човек, който не е основно за­познат с огромната литература, посветена на паранор­мални и окултни явления. Не казвам това, за да ви обезкуража, и съм сигурен, че ако бях по-запознат с нея, щях да разбера по-добре изучаваните от мен случки и съби­тия. Всъщност смятам да се запозная по-обстойно с ня­кои от тези произведения, за да разбера до каква сте­пен моите открития потвърждават проучванията на други хора.
Трето, религиозното ми възпитание заслужава извес­тен коментар. Моето семейство посещаваше презвитерианската църква, но родителите ми никога не се опит­ваха да наложат своите религиозни вярвания или идеи на децата си. Докато растях, те, общо взето, се ста­раеха да насърчават наклонностите ми и да ми дадат възможност да ги следвам. Ето защо аз израснах с „ре­лигия", която не представлява набор от фиксирани док­трини, а no-скоро интерес към различни духовни и ре­лигиозни доктрини, учения и въпроси. Вярвам, че Всич­ки големи религии на човечеството могат да ни кажат много истини; вярвам, че никой от нас не притежава всички отговори на дълбоките и фундаментални исти­ни, с които се занимава религията. Що се отнася до ре­лигиозната организация, в която членувам, тя е мето­дистката църква.
Четвърто, моите академични и професионални поз­нания са донякъде разнообразни, някои биха казали — раз­покъсани. Изучавах философия във Вирджинския универ­ситет и получих докторска степен през 19в9 г. В об­ластта на философията проявявам специален интерес към етиката, логиката и философията на езика. След като в продължение на три години преподавах филосо­фия в един университет в източната част на щата Се­верна Каролина, реших да постъпя в медицински колеж и възнамерявам да стана психиатър и да преподавам фи­лософия на медицината в медицински колеж. Всички тези интереси и досегашният ми опит естествено спомог­наха за оформянето на подхода към това проучване.
Надеждата ми е тази книга да привлече вниманието към явление, което едновременно е много широко раз­пространено и много добре скривано, и в същото вре­ме да спомогне за създаването на по-голям обществен отзвук. Защото съм твърдо убеден, че това явление е от огромно значение не само в множество академични и практични сфери — особено психологията, психиатрията, медицината, философията, теологията и рели­гията, — но и за начина, по който живеем всекидневния си живот.
Нека да ви кажа от самото начало, че по причини, ко­ито ще ви обясня доста по-късно, не се опитвам да до-кажа, че има живот след смъртта. Нито пък смятам, че в момента е възможно съществуването на подобно „доказателство". Отчасти по тази причина избягвам из­ползването на конкретни имена в моите истории и про­меням някои подробности, указващи самоличността на участниците, като оставям съдържанието непроменено. Това се оказа необходимо и за да бъдат защитени тайни­те на отделните заинтересовани личности, а и в много случаи — за да получа разрешение да публикувам случките, свързани с мен на първо място.
Ще се намерят мнозина, които ще сметнат за неве­роятни твърденията в тази книга, и първата им реак­ция ще бъде направо да ги отрекат. Нямам никакви ос­нования да ги обвинявам, само преди няколко години аз щях да реагирам по същия начин. Не искам от никого да приеме съдържанието на тази книга и да й повярва само бъз основа на моя авторитет. Всъщност като ло­гик, който отхвърля пътя към вярата, преминаващ през лишени от смисъл позовавания на нечий авторитет, особено настоявам никой да не го прави. Само моля он­зи, който не повярва на прочетеното тук, заради себе си да се порови в проблема. Мнозина, които приеха да направят това и бяха скептично настроени отначало, впоследствие споделиха моето удивление от тези случ­ки и събития.
От друга страна, не се съмнявам, че мнозина чита­тели ще изпитат огромно облекчение, защото ще от­крият, че не са единствените с подобни преживявания. Именно на тях (особено ако, както става често, са скри-
ли своята история от всички, освен от няколко близки и доверени хора) мога да кажа само следното: надеждата ми е, че тази книга може да ви окуражи да говорите малко no-открито, за да бъде по-ясно осветлен един изключително интригуващ аспект на човешката душа.

следваща глава