и каталог на групи за развитие, тренировка, духовни лекции, семинари, курсове, културни прояви

Докзателства, че има духовен свят

ЖИВОТ СЛЕД ЖИВОТА
Реймънд Мууди

 

ПРЕДИСЛОВИЕ


Имах изключителното право да прочета сигналния ек­земпляр на книгата на д-р Мууди „Живот след живота" и се радвам, че този млад учен има смелостта да събере своите открития в едно издание и да предоста­ви на обществото това изследване от нов тип.
Тъй като през последните две десетилетия работих с безнадеждно болни пациенти, аз отделям все повече и по­вече време на проучването на самото явление „смърт". Ние научихме много за процеса на умирането, но все още има множество въпроси, свързани с момента на смърт­та и преживяванията на нашите пациенти, след като ме­дицината ги обяви за мъртви.
Именно изследвания от рода на тези, представени от д-р Мууди в неговата книга, ще просветлят мнозина и ще потвърдят онова, на което са ни учили в продължение на две хиляди години — че има живот след смъртта. Макар той да не твърди, че е изучавал самата смърт, от откритията му става ясно, че умиращият пациент продьлжава да съзнава заобикалящата го действителност и след като медицината го е обявила за мъртъв. Това (про­тивно на нашите очаквания и често за изненада на ня­кои твърде издигнати, известни и несъмнено ерудирани лекари) в много голяма степен съвпада с моите собстве­ни проучвания, направени въз основа на разказите на па­циенти, които са умрели и след това отново са се вър­нали към живота.
Всички тези пациенти са преживели плавното отде­ляне от собственото си тяло, свързано с Великото усещане за мир и пълнота. Повечето от тях са осъзнавали и присъствието на някой друг, който им е помагал при преминаването в друга плоскост на съществуването. По­вечето от тях били посрещнати от близките си, умре­ли преди тях, или от религиозна фигура, която е била важна в живота им и която по естествен начин съвпадала с религиозните им вярвания. За мен е истинско просвет­ление да прочета книгата на д-р Мууди тъкмо когато съм готова да изложа на хартия данните от моите собстве­ни проучвания.
Д-р Мууди ще трябва да се подготви за много кри­тики, идващи главно от два източника. Единият са представители на духовенството, които ще бъдат раз­строени от факта, че някой е дръзнал да прави изслед­вания в област, смятана за табу. Представители на една секта вече разкритикуваха правенето на подобни изслед­вания. Един свещеник го нарече „продажба на евтино ми­лосърдие". Други просто смятат, че въпросът за живот след смъртта трябва да си остане обект на сляпата ни вяра и не бива да бъде подлаган на съмнение от ни­кого. Втората група от хора, за които д-р Мууди може да очаква да откликнат с тревога на неговата книга, са учените и лекарите, смятащи такива изследвания за „ненаучни".
Според мен обществото е навлязло в нова ера на про­мяна. Трябва да имаме смелостта да отворим нови вра­ти и да признаем, че съвременните научни инструменти са неподходящи за много от тези изследвания, и аз смя­там, че книгата ще отбори тези нови врати за свободомислещите хора и ще им даде надежда и кураж да оце­нят нови области на научното изследване. Те ще уста­новят, че откритията на д-р Мууди са верни, защото са публикувани от истински и честен изследовател. Те са подкрепени от собствените ми изследвания и от откритията на други сериозни учени, изследователи и пред­ставители на духовенството, имащи смелостта да изу­чават това ново поле на науката с надеждата да помог­нат на хората, които пс-скоро искат да знаят, откол­кото да вярват.
Препоръчвам книгата на всеки непредубеден читател и поздравявам д-р Мууди за смелостта да публикува сво­ите открития.
Елизабет Кюблер-Рос,
gokmopno медицина
Флостуър, Илинойс

 

следваща глава